Porovnávanie, vyhodnocovanie a vypracovanie

Porovnávanie, vyhodnocovanie a vypracovanie

Medzinárodná spolupráca vyrovnáva rozdiely medzi regionálnymi úrovňami poznatkov – a v súlade so smernicou 2010-31 o energetickej hospodárnosti budov – zvyšuje kapacitu štátneho sektora v záujme zníženia spotreby energie, zvýšenia energetickej účinnosti a efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie. Poskytujeme pomoc, aby boli investície v budúcnosti nákladovo efektívne a aby sa subjekty štátneho sektoru mohli oboznámiť so svojimi možnosťami, a realizovať inovačné projekty. Spolupracujeme na zákone.