Projektový manažment

Projektový manažment

V záujme komplexného riadenia projektu sme vytvorili riadiaci orgán, ktorý bude zasadať aspoň raz za polroka. Hlavné úlohy orgánu:

  • prehľad plánovaných a vykonaných činností
  • vyhotovenie podrobných plánov o činnostiach, ktoré sa budú vykonávať v nasledujúcom polroku
  • výber zodpovednej osoby na vykonávanie jednotlivých úloh

Obe strany delegujú 2 osoby: 1 projektový manažér a 1 odborný realizátor, ktorí budú zamestnaní počas celej doby realizácie (24 mesiacov) a ich mzdové náklady budú stanovené na základe odpracovaného času.
Hlavné úlohy projektového manažéra: udržiavanie kontaktu s orgánmi, vyhotovenie finančných a odborných správ, dokumentácia miery realizácie projektu, úprava zmluvy a pod.
Hlavné úlohy odborného realizátora: udržiavanie kontaktu s orgánmi, dohľad nad realizáciou projektu, v prípade potreby odborné poradenstvo.
Oni sú zodpovední za realizáciu a ich hlavnou úlohou je dohľad nad projektom a zamestnancami.